Trompeten im Westen Disposition


WESTWERK, C - c4


Tuba episcopalis 8'

Tuba capitularis 8'


KOPPELN  


Tuba – I  

Tuba – II  

Tuba – III  

Tuba – IV  

Tuba – P  

Sub in Tuba  

Super in Tuba  

Äqual aus Tuba